مقاله تاثیر سفید گری الیاف چوب بر چوب پلاست


مقاله تاثیر سفید گری و رنگرزی طبیعی الیاف چوب بر خواص کامپوزیت چوب پلاست

چکیده
در این پژوهش روش جدیدی برای تولید کامپوزیت چوب پلاست زمینه پلی وینیل کلراید با ویژگی های رنگی ، مکانیکی و ضد میکروبی بهبود یافته بررسی شده است.
در این راستا ابتدا الیاف چوب با کلریت سدیم سفیدگری و لیگنین زدایی شده و پس از آن با رنگزای طبیعی مستخرج از پوست گردو رنگرزی شده است. در مرحله بعد کامپوزیت چوب-پلاستیک با ترکیب الیاف چوب عمل آوری شده و
از لیگنین الیاف چوب از سلولز جدا شده و شفافیت الیاف چوب ۵۸/۸ % پلیمر پلی وینیل کلراید انجام شده است.

دانلود مقاله 


 

فارسی